ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2022

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЧЕТОВОДСТВОТО НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАЧИСЛЕНАТА ОСНОВА

Вътрешен одитор в публичния сектор

Свали като (1,1 MB)