ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2022

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ОТ НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ В БАНКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БОРБАТА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Катедра „Счетоводство и одит“, ВУЗФ
Хоноруван преподавател Катедра „Счетоводство и одит“, ВУЗФ

Свали като (0 MB)