ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2022

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА В СЧЕТОВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси – София

Свали като (0,43 MB)