ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА АМОРТИЗИРУЕМИТЕ АКТИВИ, ПРИДОБИТИ С ДАРЕНИЯ, ОБВЪРЗАНИ С АКТИВИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Регистриран одитор

Свали като (0,43 MB)