ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИИТЕ В ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ СЪГЛАСНО МСФО 3 БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ

Докторант към катедра „Счетоводство и одит“ ВУЗФ

Свали като (0,26 MB)