ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ОТ КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО КЪМ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТОРСКИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,3 MB)