ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ РАБОТА СЪС СЧЕТОВОДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,2 MB)