ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2020

РОЛЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО И ОДИТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС

ВУЗФ, катедра „Счетоводство и одит“ ВТУ „Т. Каблешков“, катедра „Икономика и счетоводство в транспорта“

Свали като (0,52 MB)