ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2020

ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА КОНТРОЛ ПРИ БАНКИТЕ В РАМКИТЕ НА ПРОЦЕСА НА НАДЗОРЕН ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА (ПНПО)

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Катедра „Счетоводство и одит“, ВУЗФ

Свали като (0,6 MB)