ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2020

ОДИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси – София

Свали като (0,32 MB)