ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯ COVID-19 – НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕХОД КЪМ ИНТЕГРИРАНО ОТЧИТАНЕ

Докторант към катедра „Счетоводство и одит“, ВУЗФ

Свали като (0,28 MB)