ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

СЧЕТОВОДНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА БАРТЕРНИТЕ СДЕЛКИ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА НЕСТАБИЛНОСТ

катедра „Счетоводство и анализ“ УНСС – гр. София

Свали като (0,33 MB)