ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

УСТАНОВЯВАНЕ, КОРИГИРАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ С ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПО РЕДА НА МСФО/МСС И НСС

Докторант към катедра „Счетоводство и одит“, ВУЗФ

Свали като (0,27 MB)