ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ОТЧИТАНЕ НА ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ЗА АКТИВИ С ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ПО ДОГОВОРИ ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МСФО 16 ЛИЗИНГ

Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в ЕЙ СИ СИ ООД

Свали като (0,24 MB)