ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ОБЛАГАНЕ НА ПЕЧАЛБИ И ДОХОДИ ОТ СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ ПО РЕДА НА ЗКПО И ЗДДФЛ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и в „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,22 MB)