ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ГЕНЕЗИС И ОСОБЕНОСТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНТЕГРИРАНА ОТЧЕТНОСТ. КОРЕЛАЦИОННА ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ИНТЕГРИРАНОТО ОТЧИТАНЕ И МОДЕЛА COSO

Магистър по счетоводство

Свали като (0,42 MB)