ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ПОКАЗАТЕЛИ ОТНОСНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В НЕФИНАНСОВИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,25 MB)