ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КОМИСИОННИТЕ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОМЯНАТА НА ДАНЪЧНОТО ИМ ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДС

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,25 MB)