ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ПОДХОДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МСС КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЧЕТОВОДНА БАЗА ЗА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС
Преподавател към катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС

Свали като (0,25 MB)