ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 2

КОНЦЕПТУАЛЕН АНАЛИЗ НА НОВИЯ МОДЕЛ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗАГУБИ ЗА ОБЕЗЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор

Свали като (0,66 MB)