ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Радка Маринова Боевска

Диплома / Регистрация №: 0270
Година на регистрация: 1994
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1233
Адрес за кореспонденция: бул. "Княгиня Мария Луиза" № 116, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Телефон: 0888 510 228 02 831 0216
Електронна поща: rboevska@abv.bg
Интернет страница: abvp-auditstandart.eu
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АБВП - ОДИТ СТАНДАРТ ООД №165
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Родит-РБ" ЕООД, ЕИК 202084807, гр. София, ул."Странджа" №140, вх.А, ет.2, ап.4
ЕТ "Топля-Радка Боевска", гр. София
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка