ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Мария Димитрова Георгиева

Диплома / Регистрация №: 0262
Година на регистрация: 1994
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1505
Адрес за кореспонденция: ул. "Алеко Константино" № 35, ет. 4, ап. 7
Телефон: 0888 702 940 02 8467055
Електронна поща: odit.consulting@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Пета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ОДИТОРСКА КОМПАНИЯ ООД №026
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Одитконсултинг" ЕООД, Булстат: 131029289, гр. София, ул. " Алеко Константинов" № 35, ет. 2, ап. 2
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: Наложена мярка по чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗНФО за нарушение на чл. 8, т. 2 и 7 от Устава на ИДЕС.
Върни се към списъка