ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧЛЕНОВЕ НА ИДЕС

Даниел Христосков Иванов

Диплома / Регистрация №: 0669
Година на регистрация: 2010
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1303
Адрес за кореспонденция: ул. "Антим I", бл. 2, вх. Г, ет. 6, ап. 87
Телефон: 0888 550 708
Електронна поща: buldes2006@gmail.com
Интернет страница: buldes2006.eu
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004 ООД №121
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "БУЛДЕС 2006" ООД, ЕИК 175070946, гр. София, ул. "Антим І", бл. 2, вх. Г, ап. 87
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка