ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Антоанета Цанова Базлянкова

Диплома / Регистрация №: 0165
Година на регистрация: 1993
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1303
Адрес за кореспонденция: ул. "Осогово" № 86, ет. 5
Телефон: 0888 669 605 02 859 0122
Електронна поща: abazlyankova@andaconsulting.bg
Интернет страница: andaconsulting.bg
Регионална организация: Варненска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: АНДА КОНСУЛТИНГ ООД №128
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността:
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка