ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Алиция Стоянова Профирова

Диплома / Регистрация №: 0105
Година на регистрация: 1992
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1517
Адрес за кореспонденция: ул."Витиня" № 2 ж, ет.2, офис 7
Телефон: 0898 460 259 02 4177618
Електронна поща: almaodit@abv.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Четвърта софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Алма одит консулт" ООД, ЕИК130962104, гр. София, ул. "Г.С.Раковски " №78
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: Наложена мярка по чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗНФО за нарушение на чл. 8, т. 2 и 7 от Устава на ИДЕС.
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: НП № 001/13.02.2015 г. Наложена глоба в размер на 2 000,00 (двe хиляди) лева за нарушение на разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 11 от Закона за независимия финансов одит. НП № 002/13.02.2015 г. Наложена глоба в размер на 2 000,00 (двe хиляди) лева за нарушение на разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 11 от Закона за независимия финансов одит.
Върни се към списъка