ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Аксения Малинова Добазова

Диплома / Регистрация №: 0009
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1463
Адрес за кореспонденция: ул. "Христо Станчев" № 12, вх.1, ет.3, ап.5
Телефон: 0888 972 475 02 8519261
Електронна поща: a_dobazova@abv.bg
office@aliyana.net
Интернет страница: aliyana.net
Регионална организация: Първа софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: ЖЕЛЯЗКОВ ОДИТ 2004 ООД №121
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: "Алияна Одитинг" ООД, ЕИК 121153662, гр. София, ул. "Христо Станчев" № 12, ет.3 ап.5
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: НП № 023/16.12.2015 г., за нарушение на разпоредбите на чл. 33, ал. 1, т. 12 от ЗНФО. Наложена глоба в размер на 500 лв.
Върни се към списъка