ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМИРАНИ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Александър Петков Радулов

Диплома / Регистрация №: 0541
Година на регистрация: 2001
Отписване/Вписване: Отписан от регистъра на регистрираните одитори съгласно заявление от 08.08.2018 г.
Статус: Дипломиран експерт-счетоводител
Град: Пловдив 4000
Адрес за кореспонденция: бул. "Марица" № 43, ет. 2, ап. 3
Телефон: 0886 332 323
Електронна поща: alradulov@mail.bg
Интернет страница: -
Регионална организация: Пловдивска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: -
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Върни се към списъка