ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРИРАНИ ОДИТОРИ

Стоянка Йорданова Апостолова

Диплома / Регистрация №: 0046
Година на регистрация: 1991
Отписване/Вписване: -
Статус: Регистриран одитор
Град: София 1404
Адрес за кореспонденция: бул."България" № 51 Б, ет.4
Телефон: 0882 497 004 02 4210656
Електронна поща: s.apostolova@bdo.bg
Интернет страница: bdo.bg
Регионална организация: Трета софийска регионална организация
Участие в /свързаност с одиторско дружество съгласно чл. 21, ал. 2, т. 3: БДО България ООД №016
Търговско дружество, чрез което р.о. упражнява дейността: -
Регистрация в друга държава: -
Дисциплинарни мерки ИДЕС: -
Надзорни мерки КПНРО: -
Административни наказания КПНРО: -
Върни се към списъка