ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира подготвителни курсове по счетоводство за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители

Дати за провеждане: 21–23 юни, 28–30 юни,  15 юли, 18–20 юли,  22 юли  и 25-27 юли 2022 г.

Лектори:   Бойка Брезоева, Георги Николов и Мариана Михайлова, дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

Подготовката на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители е организирана по модули, които обхващат определени теми  (въпроси) от тематичния конспект за изпита по счетоводство.

Необходимо е кандидатите да  притежават  познания  по отделните теми.  По време на обучението ще се акцентира на решаването на практически въпроси и казуси по прилагането на счетоводните стандарти. 

Разпределението по модули е следното:

  1. Модул І – Счетоводно законодателство и Концептуална рамка за финансово отчитане/Общи разпоредби към НСС
  2. Модул ІІ – Изготвяне и представяне на финансови отчети с общо предназначение
  3. Модул ІІІ – Дългосрочни инвестиции, бизнес комбинации  и консолидирани финансови отчети
  4. Модул ІV – Финансови инструменти
  5. Модул V –  Финансови отчети на застрахователи и пенсионни фондове
  6. Модул VІ – Финансови отчети за недействащи предприятия и предприятия с нестопанска цел

Модул І обхваща въпроси (теми)  1-3 от тематичния конспект за изпита по счетоводство

Модул ІІ обхваща теми 4 –6, теми 8-27,  теми 33-34, 37 и  теми 42-44   от тематичния конспект за изпита по счетоводство

Модул ІІІ обхваща теми 28-32

Модул ІV обхваща  теми 7, 35, 39, 40 и  41

Модул V включва теми 36 и 38

Модул VІ  обхваща  теми 45 и 46

 

Разпределение на темите по дати:

21, 22 и 23 юни 2022 г. лектор Георги Николов  – въпроси 1-2 от модул I, въпроси 3-6  от модул I и II, въпроси   8,  22-26 от модул II.

28,  29 и 30 юни 2022 г. лектор Георги Николов  –  въпроси 10-14, 16-18 от модул II; въпроси 9а, 9б, 9в, 20 и 21 от модул II; въпроси 45 и 46 от модул VI.

15 юли 2022 г., лектор Бойка Брезоева – въпроси 19, 33 и 34 от модул ІІ.

18 и 19 юли 2022 г., лектор Бойка Брезоева – въпроси  37, 42–44 и 27 от модул ІІ, въпроси  29–30 от модул III.

20 юли 2022 г. (6 часа), лектор Мариана Михайлова – въпроси 36 и 38 от модул V

22 юли 2022 г., лектор Бойка Брезоева – въпроси 15а, 15б и 32 от модул ІІ и III.

25, 26 и 27 юли  до 12.30 ч. 2022 г.,  лектор Бойка Брезоева – въпроси  28  и 31 от модул III; въпроси 39, 40, 41, 7 и 35  от модул ІV. 

 

Начин на провеждане: обучението е онлайн с продължителност 7 учебни часа дневно  (9.00 – 15.45 ч. с обедна почивка от 12.30–13.30 г.).

Участието в курсовете се заявява през меню „Регистрация за семинари“, което е добавено в основната навигация на сайта.

 

Върни се към списъка