ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители организира подготвителен  курс по „Национално  счетоводно законодателство” за кандидати за дипломирани експерт-счетоводители.

Лектори:   Бойка Брезоева и Георги Николов, дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

Подготовката на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители е организирана по теми  (въпроси) от тематичния конспект за изпита по счетоводство и съответните стандарти от НСС.

По време на обучението ще се акцентира на решаването на практически въпроси и казуси по прилагането на Закона за счетоводството  и  НСС. 

Разпределение на темите/стандартите по дати:

 1 септември  2022 г., лектор Георги Николов

 Директива 2016/34/ЕС

Закон за счетоводството

Общи разпоредби към НСС

СС 1 – Представяне на финансови отчети

СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси

СС 7 – Отчети за паричните потоци

СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност

СС 10 – Събития, настъпили  след датата на годишния финансов отчет

СС 11 – Договори за строителство

СС 12 – Данъци от печалбата

СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

СС 18 – Приходи

СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

СС 24 – Оповестяване на свързани лица

СС 34 – Междинно счетоводно отчитане

СС 37 – Провизии, условни задължения и условни пасиви

 

 2 септември  2022 г., лектор Бойка Брезоева

 СС 4 – Отчитане на амортизациите

СС 16 – Дълготрайни материални активи

СС 17 – Лизинг

СС 19 – Доходи на персонала

СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове

СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации

СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия

СС 32 – Финансови инструменти

СС 36 – Обезценка на активи

СС 38 – Нематериални активи

СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти

СС 41 – Селско стопанство

СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

 

Начин на провеждане: обучението е онлайн с продължителност 8 учебни часа дневно

(9.00 – 17.00 ч.) с обедна почивка от 12.30–13.30 г.).

Участие в курсовете се заявява през меню „Регистрация за семинари“, което е добавено в основната навигация на сайта.

Върни се към списъка