ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

ИДЕС организира подготвителен курс по „Българско счетоводно законодателство” за кандидати за дипломиран експерт-счетоводител

Дати за провеждане: 3–5 май 2023 г.

Лектори:   Бойка Брезоева и Георги Николов, дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори

Подготовката на кандидатите за дипломирани експерт-счетоводители е организирана по теми  (въпроси) от тематичния конспект за изпита по счетоводство и съответните стандарти от НСС.

По време на обучението ще се акцентира на решаването на практически въпроси и казуси по прилагането на Закона за счетоводството  и  НСС. 

Разпределение на темите/стандартите по дати:

 

3 май –  4 май (до 13.00 ч.)  2023 г., лектор Георги Николов

 

Директива 2016/34/ЕС

Закон за счетоводството

Общи разпоредби към НСС

СС 1 – Представяне на финансови отчети

СС 2 – Отчитане на стоково-материалните запаси

СС 7 – Отчети за паричните потоци

СС 8 – Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност

СС 10 – Събития, настъпили  след датата на годишния финансов отчет

СС 11 – Договори за строителство

СС 12 – Данъци от печалбата

СС 13 – Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

СС 18 – Приходи

СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ

СС 24 – Оповестяване на свързани лица

СС 34 – Междинно счетоводно отчитане

СС 37 – Провизии, условни задължения и условни пасиви

 

 

4 май (от 14.00 ч.) – 5 май  2023 г., лектор Бойка Брезоева

 

СС 4 – Отчитане на амортизациите

СС 16 – Дълготрайни материални активи

СС 17 – Лизинг

СС 19 – Доходи на персонала

СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове

СС 22 – Отчитане на бизнескомбинации

СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия

СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

 СС 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия

СС 32 – Финансови инструменти

СС 36 – Обезценка на активи

СС 38 – Нематериални активи

СС 40 – Отчитане на инвестиционни имоти

СС 41 – Селско стопанство

СС 42 – Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти

 

Начин на провеждане: обучението е онлайн с продължителност 8 учебни часа дневно

(9.30 – 17.30 ч.) с обедна почивка от 13.00–14.00 ч.

Участието в курсовете се заявява през  меню „Регистрация за семинари“ в основната навигация на сайта.

Моля в платежното нареждане да посочите Вашите имена и номера на поръчката.

 

 

 

 

Върни се към списъка