ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Във връзка с провеждане на изпитите по чл. 15 от ЗНФО за изпитна сесия 2023 и изискванията на чл. 8 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител, документите за откриване на процедурата за полагане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител се подават от  3  до  19  април  2023  и  от  21  август  до   септември  2023 г.

Документите се подaват чрез електронната платформа на ИДЕС  https://priemides.unwe.bg/ и включват:

- електронно заявление

- сканирано копие от диплома за висше образование (прилага се от досието за изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО)

- извлечение от протоколите за изпитите по чл. 6, ал. 9, което се прилага служебно от ИДЕС;

- документи, удостоверяващи професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО;

- свидетелство за съдимост с дата на издаване след 1 януари в годината на кандидатстване;

- копие на документ за самоличност;

- документи, съгласно чл. 7 г от Правилата за организиране и провеждане на изпитите, за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в чл. 7а и 7б от същите.

В срок до 28.04.2023 и до 15.09.2023 г. ще бъде публикуван списък с кандидатите, допуснати до изпитите по чл. 15 от ЗНФО.

За всеки изпит по чл.15 от ЗНФО, но не по-късно от 5 дни преди датата на съответния изпит, обявен по график на интернет страницата на ИДЕС, се подава заявление за явяване с приложен документ за платена такса, чрез електронната платформа на ИДЕС https://priemides.unwe.bg/

 Таксата за явяване на изпит е:

 - за изпитите по счетоводство и независим финансов одит: за І-ви етап – 300 лв. с ДДС и за ІІ-ри етап – 300 лв. с ДДС;

 - за изпита по българско счетоводно законодателство:  300 лв. с ДДС

 - за изпитите по търговско право и по данъчно и осигурително право: 420 лв. с ДДС

Върни се към списъка