ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Изпити по чл. 15 от ЗНФО

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители обявява нови дати за провеждане на изпити по счетоводство и независим финансов одит в рамките на изпитна сесия 2022, както следва:

  • изпит по счетоводство І етап и българско счетоводно законодателство-26.11.2022 г.
  • изпит по счетоводство ІІ етап – 03.12.2022 г.
  • изпит по независим финансов одит І етап – 10.12.2022 г.
  • изпит по независим финансов одит ІІ етап – 17.12.2022 г.

За всеки изпит се подава заявление за явяване с приложен документ за платена такса, не по-късно от 5 дни преди датата на съответния изпит, чрез електронната платформа на ИДЕС https://priemides.unwe.bg/

 Таксата за явяване е:

 - за изпитите по счетоводство и независим финансов одит: за І-ви етап – 300 лв. с ДДС и за ІІ-ри етап – 300 лв. с ДДС;

 - за изпита по българско счетоводно законодателство:  300 лв. с ДДС

Върни се към списъка