ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От международни счетоводни организации

В края на месец юли Съветът по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (СМОССИС) стартира шестмесечни обществени консултации във връзка с предложението за нов стандарт за одит на финансови отчети на по-малко сложни предприятия,  което прeдставлява нов повратен момент.

СМОССИС отправя покана към заинтересованите страни да отговорят на консултациите в писмена форма, като в същото време разбира, че някои от страните не биха имали времето и ресурса да го направят. За тази цел Международната федерация на счетоводителите и СМОССИС са разработили проучване, което предоставя алтернативна възможност за участие в консултациите.

Проучването ще бъде отворено до 14 януари 2022 и е достъпно на английски, френски и испански.

Отговорите ще бъдат анализирани от СМОССИС, заедно с цялата допълнителна информация и ще допринесат за окончателния вариант на стандарта. Всички индивидуални отговори са поверителни.

 

Върни се към списъка