ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От международни счетоводни организации

Международната федерация на счетоводителите (IFAC) вижда продължаваща възможност за хармонизиране на докладването относно устойчивото корпоративно развитие

Предложеното от Европейската комисия законодателство конкретизира важни компоненти за завършване на екосистемата на корпоративното отчитане

Международната федерация на счетоводителите (IFAC), която обхваща 180 членуващи и асоциирани организации и представлява над 3 милиона професионални счетоводители и одитори в световен мащаб, приветства публикуването на дългоочаквания проект на текст на преработената Директива на Европейския съюз, посветена на докладването относно устойчивото корпоративно развитие.

Това амбициозно предложение демонстрира лидерство по въпроса за корпоративното отчитане. Законодателството се стреми да приравни докладването във връзка с устойчивото развитие с традиционното финансово отчитане. Това отдавна трябваше да се случи. Конкретните предложения, като например, къде трябва да бъде докладвана информацията относно устойчивото развитие, задължително изразяване на сигурност, таксономия за дигитално докладване и разширен обхват за надзор от одитните комитети – всичко това са важни елементи за подобряване на екосистемата на корпоративното отчитане, така че да се включи свързаната с устойчивото развитие информация.

С ускоряване на напредъка на Съвета на Фондация МСФО за стандарти за устойчиво развитие, Международната федерация на счетоводителите (IFAC) счита, че лицата, отговорни за дългосрочната политика, имат уникалната възможност да изградят действително глобална система за докладване относно устойчивото развитие. Ние се надяваме, че важната работа, извършвана от ЕС, в крайна сметка ще способства за нововъзникващата глобална система и ще увеличи ефекта от нея.

Главният изпълнителен директор на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) Kevin Dancey заяви, „Радваме се да видим ангажиране с потребностите на инвеститорите, както и на други заинтересовани страни, и със сътрудничество и хармонизиране с международните инициативи, включително предложената работа на Фондация МСФО, както и усилията на различни публични органи. Международната федерация на счетоводителите (IFAC) приканва Фондация МСФО да действа бързо, така че ползите от базови стандарти за докладване относно стойността на предприятието да бъдат на разположение на всички юрисдикции, като същевременно се запази гъвкавостта на оповестяванията, които отговарят на местни потребности, адресиращи по-общите цели на устойчивото развитие. Това е наистина вълнуващо време. Ще продължим да сме в контакт и взаимодействаме с различни заинтересовани страни в тази сфера, тъй като всички работим за споделената цел за глобална система за докладване на свързана с устойчивото развитие информация в обществен интерес.”

 

Върни се към списъка