ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От международни счетоводни организации

 

Уважаеми организации членки на Международната федерация на счетоводителите (IFAC), наблюдатели и основни координатори/лица за контакт,

Бих искал да споделя с Вас основните моменти от Форума на главните изпълнителни директори, проведен на 1-2 март 2021 г. и заседанието на Борда на Международната федерация на счетоводителите (IFAC), проведено на 4-5 март 2021 г. Както винаги, ние се стремим да идентифицираме всеобхватни теми за нашите заседания, както и да ангажираме външни лектори, които обогатяват нашия диалог с представянето на важна аналитична информация. За да откроим някои ключови теми от нашите заседания и предоставим на Ваше разположение презентациите на нашите външни лектори, ние публикувахме прессъобщение, което служи като важно напомняне за нашата способност да организираме стратегически дискусии. Когато това е уместно, можете да споделяте с Вашите членове и заинтересовани страни прессъобщението, което е достъпно тук.

 

Форум на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) на главните изпълнителни директори

Това беше първият виртуален Форум на главните изпълнителни директори, като темата бе „Какво предстои: счетоводната професия през двадесетте години на двадесет и първия век и в по-далечна перспектива.” Както е отбелязано в прессъобщението по-горе, през първия ден на форума ние приветствахме Tajinder Singh, изпълняващ длъжността Генерален секретар на Международната организация за комисиите по ценни книжа (IOSCO), който разгледа програмата на IOSCO за устойчиви финанси, както и работната им програма за 2021-2022 г. и напредъка във връзка с препоръките на Групата за текущо наблюдение. Приветствахме също и Lee White, Изпълнителен директор на Фондация МСФО, който представи текущото допитване на попечителите на Фондацията във връзка с предложеното учредяване на нов съвет за изготвяне и въвеждане на стандарти за устойчиво развитие.

През втория ден на форума Главният изпълнителен директор на IFAC Kevin Dancey представи актуална информация относно най-новите събития след публикуването на 14 юли 2020 г. от Групата за текущо наблюдение на документа им Укрепване на системата за изготвяне и въвеждане на одиторски стандарти и стандарти за етика. Актуалната информация включваше ключовите области на внимание във фазата на планиране на прехода. След това се фокусирахме върху значението и устойчивото развитие на нашите организации членки, които бяха засегнати в значителна степен от пандемията COVID-19. Asmâa Resmouki, Вицепрезидент на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) откри сесията, като подчерта важното значение на използването на новите възможности и сътрудничеството като общност. Barry Melancon, Главен изпълнителен директор, Асоциация на международните дипломирани професионални експерт-счетоводители и Президент и Главен изпълнителен директор на Американския институт на дипломираните счетоводители; Helen Brand, Главен изпълнителен директор, Асоциация на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA Global); и д-р Chen Yugui, Президент, Конфедерация на счетоводителите от азиатско-тихоокеанския регион (CAPA) направиха изказвания по теми, като диверсифициране на приходите и растеж, благосъстояние и устойчивост, значение и репутация на професионалните счетоводни организации, ангажиране на членовете и заинтересованите страни и дигитализация на дейностите и услугите.

Техните изказвания откроиха необходимостта професионалните счетоводни организации:

 • да бъдат съобразителни и гъвкави – бързо да се адаптират и насочват ресурсите по ефективен начин;
 • да обръщат постоянно поглед към бъдещето и да разбират пазара;
 • да вземат под внимание диверсифициране на приходите;
 • да изграждат партньорства с цел повишаване ефективността и допринасяне на ползи;
 • да ръководят с емпатия, възможност за разбиране и приобщаване.

След това дискусията се фокусира върху три казуса. Fanisa Lamola, Главен оперативен директор и изпълнителен директор, Южноафрикански институт на дипломираните експерт-счетоводители (SAICA), представи стратегията на SAICA за адресиране на взаимосвързания характер на значението и устойчивото развитие. Batkhuyag Myagmar, Заместник директор, Монголски институт на дипломираните експерт-счетоводители (MonICPA) сподели как MonICPA бързо е реагирал при избухване на пандемията, за да гарантира непрекъснатост на обучението и подкрепата за студентите и професионалните счетоводители и одитори. И накрая, Robert Mul, Заместник главен изпълнителен директор и директор по въпросите на доверието сред обществеността, Кралски нидерландски институт на счетоводителите (Royal NBA) представи инициативата на Royal NBA за структуриране на дейността и общото управление и подкрепа за иновациите, с оглед подпомагане на професионалните счетоводни организации при непрекъснатото идентифициране и адресиране на въпросите, които са от значение за членовете.

Заседание на Борда на Международната федерация на счетоводителите (IFAC)

На заседанието на Борда на 4-5 март 2021 г. с удоволствие приветствахме професор Mervyn King (както бе отбелязано в прессъобщението, посочено по-горе), който говори за ролята на нашата професия при адресиране на устойчивото развитие и постигане целите на Обединените нации за устойчиво развитие. Бяхме запознати и с презентациите на Sanjay Rughani, Председател на Консултативната група по въпросите на професионалните счетоводители в бизнеса (PAIB AG) и Monica Foerster, Председател на Консултативната група по въпросите на малките и средни практики (SMP AG). Sanjay и Monica представиха актуална информация относно ключови инициативи на съответните консултативни групи през 2021 г. По отношение на Консултативната група по въпросите на професионалните счетоводители в бизнеса (PAIB AG), това включва засилено ангажиране и участие на членовете, увеличаване на партньорствата и по-задълбочено ангажиране в заседанията на представители на бизнеса и сектора на публичните финанси с цел представяне на разнообразни гледни точки. По отношение на Консултативната група по въпросите на малките и средни практики (SMP AG), това включва продължаващо подаване на целева информация към Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (IAASB) и Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (IESBA), подкрепа при въвеждане и прилагане, трансформация на практиките и застъпничество.

Наред с това, Бордът бе запознат с:

 • моя доклад като Президент, който акцентира върху дейностите на терен и моя доклад в качеството ми на Председател на комисията по номинациите. Временната комисия по номинациите за избор на Председател на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (IESBA) бе официално учредена, като на 22 февруари публикува Покана за представяне на кандидатури за председател на IESBA.
 • актуална информация от Главния изпълнителен директор на Групата за текущо наблюдение. По време на изпълнителната си сесия на 3 март Бордът одобри също така назначаването на Президента и Главния изпълнителен директор на IFAC като първоначални представители на IFAC в Борда на новия субект, който ще бъде учреден, за да обезпечи помещенията за IAASB и IESBA, като част от предложенията на Групата за текущо наблюдение.
 • Докладът на Главния изпълнителен директор включваше, наред с другото:
  • Фокусиран върху дългосрочното въздействие подход за реализация на стратегическите инициативи на IFAC, който представя целеви и интегриран подход за постигане на дългосрочно въздействие за професията и целите ни в защита на обществения интерес в съответствие с нашите стратегически инициативи.
  • Обобщение на резултатите от проучването на IFAC сред заинтересованите страни 2020 г.
  • Актуална информация относно партньорите в мрежата на IFAC.
  • Актуална информация относно интегрирания годишен доклад за 2020 г.
  • Акценти върху ключовите постижения след последния доклад на Борда.

Част от доклада включваше резултатите от дейността на IFAC за 2020 г., използвайки ключовите показатели за резултатите от дейността. Бордът потвърди, че IFAC е постигнала ключовите показатели за резултатите от дейността, отнасящи се до удовлетвореността на Борда с напредъка във връзка с прегледа на Групата за текущо наблюдение и подкрепата, оказана от ръководството. В изпълнителната сесия Бордът бе запознат с резултатите от проучването от март 2020 г. до февруари 2021 г. за ангажираността на служителите и потвърди, че ключовите показатели за резултатите от дейността, отнасящи се до възходящата тенденция в резултатите от проучването на IFAC за ангажираността на служителите са били постигнати. С финализирането на тези два въпроса са постигнати и всички ключови показатели за резултатите от дейността за 2020 г.

Бордът одобри отделно актуализация на някои ключови показатели за резултатите от дейността за 2021 г.

Имам удоволствието да приложа извадка от Доклада на Главния изпълнителен директор, който обобщава постиженията на IFAC и важните събития през 2020 г.

Бордът бе запознат също така и с:

 • Доклад от Главния финансов директор, включващ предварителните финансови резултати за 2020 г., състоянието на събиране на дължимите суми за 2021 г. и състоянието с одита на финансовия отчет за 2020 г.
 • Доклад относно ежегодния преглед на Стратегическия план на
 • Презентация във връзка със Стратегическия план на IFAC за информационните технологии за 2021-2022 г. от Главния директор по технологиите.
 • Презентация във връзка с нова дигитална платформа за публикуване на международните стандарти от Старши мениджър и Ръководител на отдела за интелектуална собственост.
 • Актуална информация и доклади от председателите на Комитета за планиране и финанси, Одитния комитет, Комитета за общо управление, Консултативната група по въпросите на публичната политика и регулациите и Консултативната група по въпросите на технологиите и независимите съвети за изготвяне и въвеждане на стандарти.

Очаквам да останем във връзка с Вас и да продължим осъществяването на нашата важна дейност. Междувременно желая на Вас и Вашите семейства здраве в хода на продължаващото възстановяване от опустошителните последици от пандемията Covid-19.

Ако имате въпроси, моля да ме уведомите. С уважение,

Alan Johnson

Президент на IFAC

Върни се към списъка