ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От международни счетоводни организации

Инвазията в Украйна има разрушителни последствия. Осъждаме атаките на руското правителство срещу Украйна и сме загрижени за всички хора, засегнати от тези военни действия. Докато ЕС и отделните държави налагат санкции, европейските счетоводители трябва да се активизират и да обърнат внимание на това как тези и други последици от войната се отразяват на тяхната дейност. С развитието на ситуацията професионалните счетоводители трябва да продължат да оценяват критично своите действия и да прилагат своите етични ценности. По-долу насочваме вниманието им към въпроси, на които да обърнат внимание във връзка с борбата срещу изпирането на пари, киберсигурността, счетоводното отчитане, одита и докладването, за да им помогнем да постъпят правилно в тези трудни времена.

Кликнете тук за общ преглед на отговорите към настоящия момент на нашите членове, националните счетоводни организации.

Борба с изпирането на пари

Текущо наблюдение на санкциите

Счетоводителите следва да наблюдават текущо списъците със санкции, налагани на национално ниво и на ниво ЕС, които постоянно се актуализират. Отделните държави и ЕС са наложили четири категории санкции на Русия и Беларус:

 • санкции срещу физически лица и предприятия/организации
 • ограничения върху бизнеса
 • дипломатически мерки
 • ограничаване на икономическото сътрудничество

В счетоводните фирми и компаниите ръководството и управителният съвет са отговорни за тълкуването на санкциите. Възможно е да се наложи да се консултират и с юридическия си съветник или с външен адвокат. Счетоводителите и одиторите трябва да приложат всичките си професионални умения, за да направят тези мерки ефективни и да помогнат на компаниите да се справят с нарушенията, които те ще предизвикат. Стриктните разпоредби за познаване на клиента (надлежна проверка на клиентите) и за борба с изпирането на пари, както и управлението на риска ще помогнат да се гарантира, че санкциите се разглеждат правилно.

Оценяване на експозицията към санкциите

По-долу предлагаме мерки, които счетоводителите и одиторите могат да предприемат, за да оценят изложеността на фирмата и клиентите си на режимите на санкции:

 • Идентифицирайте дали най-новите списъци със санкции излагат фирмите и клиентите на рискове
  • Проверете последните национални списъци със санкции и съответните насоки
  • Установете дали Вашата фирма и нейните клиенти следва да съблюдават санкции, наложени от ЕС, САЩ, Великобритания и други държави, в допълнение към националните нормативни разпоредби.
  • Проверете последните санкции на ЕС срещу Русияи срещу Беларус.
 • Идентифицирайте и картографирайте пряката експозиция към лица, базирани в Беларус, Русия и трети за Русия страни, която може да бъде чрез доставчици, клиенти, агенти, дистрибутори и финансови институции в други държави.
 • Прегледайте клиентските бази данни за идентифициране на всички клиенти, които са физически базирани в Русия и Беларус или са свързани със санкционирани лица и предприятия/организации.
 • Разберете структурата на действителните собственици на клиентите и доставчиците и идентифицирайте преки или непреки връзки със санкционирани политически значими лица (видни политически личности) или предприятия/организации. Това е важно, тъй като руската или беларуската собственост може да бъде скрита.
 • Вземете под внимание наложени потенциални търговски ограничения /забрани (забрана за внос/забрана за износ)
 • В случай на бизнес взаимоотношение със санкционирани физически лица или предприятия/организации, всяка фирма и нейните клиенти следва да замразят активите на тези физически лица и да преустановят предоставянето на каквито и да е видове услуги на включените в списъците предприятия/организации и физически лица.
 • Изгответе доклад за подозрителни операции или дейност, ако има връзки между фирмата или нейните клиенти и санкционирани физически лица или предприятия/организации. При такива обстоятелства осъществете тясно сътрудничество с отдела за спазване на изискванията и служителя, отговарящ за докладването на изпирането на пари.

Киберсигурност

В днешно време войната може да се води и виртуално чрез организирани кибератаки. Много субекти вече пострадаха сериозно от такива атаки, някои от които се приписват директно на хакерското звено на руското правителство. Счетоводните фирми, особено малките и средните, трябва да бъдат предупредени за реалната вероятност от такива атаки и да вземат необходимите предпазни мерки, за да анализират рисковете си, както и да инициират обсъждане с клиентите си. Много малки и средни предприятия (МСП) може да не разполагат с леснодостъпни планове за отговор на такива кибератаки. За тези МСП се препоръчва да се консултират със собствения си ИТ персонал или консултант за всеобхватен и персонализиран отговор.

Счетоводно отчитане, докладване и одит

Последствия за счетоводното отчитане и докладването

Икономическите последици от войната могат да окажат влияние върху счетоводното отчитане, докладването и одита на финансовите отчети на съответните компании или групи, особено на МСП. В настоящия раздел се открояват някои от тези потенциални последици. Въздействието върху компаниите обаче ще бъде различно. Компаниите могат да бъдат особено засегнати, ако: 1) търгуват с компании в Русия, Беларус или Украйна, 2) имат дъщерни предприятия или активи в Русия, Беларус или Украйна, или 3) са свързани с организации или лица, на които са наложени санкции. Това въздействие следва да се преразглежда редовно, тъй като по-нататъшното развитие, продължителността и въздействието на войната не могат да се предвидят.

 

Ефект върху счетоводното отчитане и докладването по отношение на компаниите към 31 декември 2021 г.

Отчетните стандарти, като Международните счетоводни стандарти (МСС), Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и приложимите национални Общоприети счетоводни принципи (GAAP), следва да се спазват изцяло. Те могат да бъдат използвани също за да се отговори на действителните, причинени от войната, предизвикателства от гледна точка на счетоводното отчитане и докладването по един разумен и практичен начин.

 

Оценяване на предположението за действащо предприятие

Компаниите трябва да вземат под внимание въпросите, свързани с предположението за действащо предприятие, в случай че са повлияни по неблагоприятен начин от войната в Украйна и санкциите срещу Русия и Беларус, например, чрез стоки или ИТ бизнес. Те трябва да обмислят провеждането на няколко възможни анализа на чувствителността, за да определят дали е налице съществена несигурност относно способността им да продължат да функционират като действащо предприятие. Това може да доведе в резултат до допълнителни оповестявания, особено ако е налице съществена несигурност.

При някои обстоятелства може да е необходимо да се прецени дали е подходящо счетоводните отчети да бъдат изготвени на базата на действащо предприятие. За тази цел компанията следва да вземе под внимание цялата налична информация относно ефекта върху бъдещата стопанска дейност.

Що се отнася до времевата рамка, трябва да се вземат предвид поне първите дванадесет месеца след датата на баланса или след датата, на която ще бъдат подписан финансовият отчет. Препоръчително е обаче да се използва по-дълъг период от време. Тази оценка на предположението за действащо предприятие трябва да се актуализира непрекъснато до датата на одобряване на финансовия отчет.

 

Некоригиращи събития след края на отчетния период

Общото изискване е балансът да отразява състоянието към края на отчетния период. Ето защо, по отношение на компаниите в Европа с край на отчетната година на 31 декември 2021 г. избухването на войната е некоригиращо събитие, тъй като инвазията се осъществява през февруари 2022 г.

Естеството на всяко съществено некоригиращо събитие и приблизителната оценка на неговия финансов ефект трябва да бъдат оповестени в пояснителните приложения към финансовия отчет. Поради това компаниите трябва да разгледат въздействието върху своята стопанска дейност, което ще зависи от конкретните обстоятелства. Това включва необходимостта оповестяванията да формулират потенциалното въздействие през следващия отчетен период.

 

Допълнителни оповестявания в доклада на ръководството

Компаниите следва да преценят също така дали да направят препратка към възможния ефект от войната, когато докладват за основните рискове и несигурност в доклада на ръководството. По принцип те следва да докладват този ефект, когато възможните бъдещи развития могат да доведат до неблагоприятни отклонения от прогнозите на компанията.

 

Ефект върху счетоводното отчитане и докладването по отношение на компаниите, чиито край на годишния отчетен период е през 2022 г.

С напредването на 2022 г. мащабът и въздействието на войната ще стават все по-ясни. Възможно е да се изисква по-голяма степен на преценка при идентифицирането на условията към датите на баланса след 2021 г. и следователно да се прецени дали събитията са коригиращи или некоригиращи събития. Войната обикновено е коригиращо събитие за всеки отчетен период, приключващ след 28 февруари 2022 г., независимо дали става въпрос за годишно или тримесечно отчитане.

Компаниите ще трябва да направят преглед, в допълнение към принципа-предположение за действащо предприятие, на всички области от счетоводния отчет, които са обект на преценка и несигурност, свързана с приблизителното оценяване, включително:

 • приблизителни счетоводни оценки
 • оценки по справедлива стойност
 • обезценка на активи
 • оценки за очаквани кредитни загуби
 • счетоводно отчитане на хеджиране
 • други изисквания за оповестяване във финансовия отчет
 • ефектът от нарушаване на клаузи в банкови споразумения и разпоредбите на обременяващи договори също заслужава разглеждане.

Последствия за одита

Ефект върху одита на финансови отчети към 31 декември 2021 г. и по-нататък

Спазването на Международните одиторски стандарти (МОС) следва да продължи изцяло, дори под натиска на комбинацията от несигурност и кратки срокове. Освен това одиторите следва да направят крачка назад и да обмислят как да отправят поглед в бъдещето, за да отговорят на специфичните одиторски предизвикателства, които войната поражда за компаниите и тяхната отчетност.

 

Войната оказва влияние върху оценяването от страна на одитора на рисковете пред компанията

 

В зависимост от обстоятелствата и стопанската дейност на компанията може да се наложи направената от одитора оценка на риска да бъде преразгледана поради заплахата от нови съществени рискове, например свързани с ликвидността на компанията. Тъй като текущата ситуация е много променлива, тя ще трябва да бъде постоянно преразглеждана по време на одита. Допълнителни насоки могат да бъдат намерени в МОС 315 Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени неправилни отчитания.

 

Получаване на одиторски доказателства

 

Одиторите следва да преценят как да съберат достатъчни и уместни одиторски доказателства. За целта може да е необходимо одиторите да променят одиторския подход и да разработят алтернативни процедури. Това може да е валидно с особено голяма сила при ангажименти за одит на групи с дъщерни предприятия, достъпът до които е ограничен, което до доведе в резултат до потенциално ограничаване на обхвата при груповото отчитане. Това продължава да се изисква, за да е в състояние одиторът да издаде доклад или да обмисли модифициране на одиторското мнение. МОС 500 Одиторски доказателства предоставя допълнителни подробности.

 

Последствия за оценяването от страна на одитора на предположението за действащо предприятие

 

Предположението за действащо предприятие без съмнение ще бъде основният фокус на много текущи и предстоящи одити. Особено като се има предвид, че несигурността по отношение на световната икономика и непосредствените перспективи се е увеличила за много компании с пряка експозиция към Украйна или към Русия и Беларус. МОС 570 Действащо предприятие остава приложим.

Така например, може да е необходимо оценката на ръководството на предположението за действащо предприятие да включва:

 • актуализиране, когато бъде счетено за уместно, на прогнозите и чувствителността, вземайки под внимание идентифицираните фактори за риск и различните възможни крайни резултати
 • преглед на прогнозирането спазване на клаузите на банкови споразумения при различни сценарии
 • изменение на плановете на ръководството за бъдещи действия
 • разширяване на оповестяванията
 • оценката на ръководството трябва да е документирана и в писмото с изявленията на ръководството до одитора.

Ефектът върху одиторския доклад от бъдещите перспективи пред компанията

 

Одиторът следва да вземе под внимание трудностите на ръководството да изготви прогнози за бъдещето, отчитайки много несигурната и променяща се ситуация. В действителност такива прогнози биха могли да се променят съществено в кратък период от време. Важно е одиторите да използват професионална преценка и да упражняват професионален скептицизъм. Те трябва да бъдат внимателни, за да гарантират, че всички прогнози отразяват ситуацията към момента на подписване на одиторския доклад. За допълнителни подробности вижте МОС 560 Последващи събития.

 

Преценете адекватността на оповестяванията на ръководството относно ефекта от войната

 

Одиторът следва да гарантира, че оповестяванията на ръководството описват по подходящ начин перспективите пред компанията и начина, по който биха могли да бъдат засегнати потребителите на финансовите отчети. През цялото това време трябва да се държи сметка за настоящата висока степен на несигурност. Одиторите трябва да вземат също под внимание отговорностите си във връзка с друга информация, представена от ръководството с финансовия отчет. Въпросът се разглежда в МОС 720 Отговорности на одитора относно друга информация.

 

Потенциален ефект върху одиторския доклад

Последствията за одиторския доклад може да включват:

 • по отношение на предприятия от обществен интерес, ключов одиторски въпрос (КОВ) във връзка с допълнителната одиторска работа, необходима поради войната. Например, за да се опише подходът спрямо одита на група, да се поясни, че не е налице съществена несигурност или несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие;
 • параграф за обръщане на внимание, например, за да се открои съществено последващо събитие, оповестено във финансовия отчет или съществена несигурност, произтичаща от войната;
 • параграф за съществена несигурност, свързана с предположението за действащо предприятие;
 • квалификация или отрицателно мнение, например, по отношение на неадекватни оповестявания или нереалистични предположения за действащо предприятие във финансовия отчет;
 • квалифицирано мнение или отказ от изразяване на мнение поради ограничение в обхвата, когато одиторът не е в състояние да получи достатъчни и уместни одиторски доказателства. Например, когато одиторът не може да присъства лично на инвентаризацията.

 

Потенциален ефект върху приемането или продължаването на ангажимента от страна на одитора

Ако на одитора стане известно, че одитираното от него предприятие е свързано с физически лица или предприятия/организации, попадащи в списъците на ЕС с рестриктивни мерки, продължаването или приемането на ангажимента за одит трябва да бъде подложено на повторна оценка.

Специфичният ефект върху финансовите институции

Очаква се финансовите институции да бъдат особено засегнати от войната в Украйна и санкциите на ЕС, наложени върху Русия и Беларус. Възможно е малък брой финансови институции и фондове да имат пряка експозиция към тези страни, докато голямата част от тях ще бъдат, поне първоначално, засегнати по по-ограничен начин. Строго наложените санкции на САЩ също трябва да бъдат наблюдавани и спазвани. Очаква се до края на първото тримесечие на 2022 г. да бъдат направени по-точни заключения. Възможно е също така да има особена загриженост относно оценката на съответните обезпечения, тъй като войната, обявена или не, може да обезсили покритието, които те осигуряват на съответните задължения.

Върни се към списъка