ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Уважаеми кандидати за дипломирани експерт-счетоводители,

Съгласно изискванията на чл.15, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит, изпитите по счетоводство (в частта Международни счетоводни стандарти) и независим финансов одит могат да бъдат признати за успешно положени, ако кандидатът е положил успешно такива изпити пред организация, която е оправомощена да провежда изпити за придобиване на правоспособност на регистриран одитор по съответния законов ред в държава – членка на Европейския съюз, или в трета държава. За тази цел, Институтът на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) сключва споразумения за двустранно признаване на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител.

На нашата електронна страница сме публикували Меморандум за професионално признаване, сключен между ИДЕС и Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA), както и Меморандум за професионално признаване, сключен между ИДЕС и Института на дипломираните експерт-счетоводители в Англия и Уелс (ICAEW), в които се съдържат условията за взаимно признаване.

Моля, тези кандидати за дипломирани експерт-счетоводители, които попадат в гореописаната категория, да се запознаят в детайли с публикуваните меморандуми, както и с раздел Iа  - чл.7а, 7б, 7в и 7 г от Правилата за организиране и провеждане на изпити за дипломиран експерт-счетоводител.

Документите за изпитната сесия 2021 се подават от 16 до 27 август 2021 на електронната платформа на ИДЕС https://priemides.unwe.bg/

 

Върни се към списъка