ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Със свое постановление правителството прие изменение в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

С промените се отменя ал. 2 на чл. 62 в Правилника - тази алинея регламентираше сроковете за задължителна ротация на 4 години на регистрираните одитори на публичните предприятия. С изменението на Правилника се решават въпросите и неяснотите, възникващи заради това, че с нормативен акт с по-нисък ранг се налагат ограничения, които не са регламентирани със Закона за публичните предприятия и със Закона за независимия финансов одит. Урежда се и въпросът за съответствие с европейското право на въведеното с Правилника административно ограничение за упражняване на одиторската професия.

Върни се към списъка