ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

На база на допитване до бизнеса и професионалната гилдия и зачестилите сигнали за ненужно високи изисквания към одиторите на предприятия, които не са големи корпорации, търгувани на борси, през 2020 г. Съветът по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност (IAASB) стига до убеждението за необходимостта от глобално решение на проблеми, свързани с одитите на по-малко сложни предприятия (LCE).

Много от проблемите и предизвикателствата не са уникални за LCE и са релевантни и за одити на големи и сложни предприятия. Във фокуса на IAASB са въпроси, свързани със сложността, разбираемостта, мащабността и пропорционалността на изискванията, присъщи за МОС.

За да удовлетвори нуждите на всички заинтересовани страни, през юни 2020 г. IAASB инициира два работни потока:

(a) Работна група за промени в МОС за справяне със сложността, разбираемостта, мащабността и пропорционалността (CUSP), за да бъдат разгледани предизвикателства, които са идентифицирани при прилагането на МОС за одити на всички видове предприятия, включително одити на LCE; и

(b) Работна група за разработването на отделен стандарт за одит на LCE. Този процес е счетен за по-малко времеемък и IAASB фокусира усилията си върху разработването му, като през юни 2021 г. проектът за представяне (ED) е публикуван за обществено обсъждане, със срок до 31 януари 2022 г..

Стандартът представя същите общи цели на одитора и присъщи ограничения като при одит по МОС, които са обяснени в предговора. Стандартът е групиран в девет части, които следват естествения ход на типичен одит ангажимент, за разлика от МОС, които са свързани с определен предмет или тема.

Стандартът не позволява референции към МОС, както и използване на отделни МОС за отделни по-сложни обекти, като част от одитен ангажимент на LCE.

Очакваният резултат от използването на отделния стандарт е:

 • висококачествен одит, който е пропорционален на естеството и обстоятелствата, които биха били типични при одит на LCE;
 • може да се използва ефективно и ефикасно за получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства, подкрепящи одиторско мнение с разумна степен на сигурност (също като МОС);
 • използва подход, основан на риска, към одит, с изисквания, които се основават на принципи, така че предложеният стандарт може да се приложи към по-малко сложни предприятия от различни сектори и индустрии.

Съответно много от основните концепции, използвани в МОС като рисково базиран, целеви подход, основан на принципи, също са имплементирани в предложения стандарт, включително:

 • Етични изисквания;
 • Използване на основните принципи и концепции на МОС (като професионален скептицизъм и професионална преценка);
 • Необходимост от получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства в подкрепа на одиторското мнение;
 • Използване на същественост за фокусиране на усилията на одитора и за оценка на отклоненията; и
 • Използване на модела на одиторския риск;
 • Фокус върху теми като свързани лица, действащо предприятие, измами и спазване на законите и регулациите.

Част А на стандарта определя обхвата, като описва конкретни забрани и качествени характеристики, които правят стандарта неподходящ за използване при одит на LCE. Ограниченията са разделени в две категории:

 • Специфични класове обекти, за които е забранено използването на предложения стандарт:
  • листвани компании,
  • ПОИ съгласно местното законодателство (може да се прецизира на местно ниво),
  • одит на групи, това е дискусионен въпрос и не е решен окончателно
  • забранени от местно законодателство обекти.
  • може да се залагат и допълнително количествени характеристики на местно ниво; и
 • Качествени характеристики, които, ако бъдат наблюдавани при дадено предприятие, биха възпрепятствали използването на този стандарт за одит:
  • сложни счетоводни оценки,
  • по-сложни бизнес трансакции и бизнес модели или структури,
  • по-специфични и сложни индустрии,
  • сложни структури на собственост и финансиране на бизнеса,
  • сложни управленски и контролни и ИТ системи и процеси,

Като цяло, стандартът изисква внимателно проучване на клиентите още на ранен етап, за да се прецени дали е възможно използването му. Преценката за „сложност“ изисква професионална преценка на одитора.

Има упътване в стандарта, но по отношение на качествените характеристики нещата не са напълно еднозначни и съществуват неясноти.

Стандартът дава указания за съдържание и формат на одиторски доклад, както и много практична таблица за представяне на изискванията, свързани с модификации, други въпроси и параграфи за обръщане на внимание. Стандартът предоставя и илюстративни одиторски доклади.

Очаквано въвеждане на стандарта е 2023 г. с ефект за одити, предоставяни от 2024 г.

 (Информацията е подготвена от Емил Василев и е представена на среща с членове на ИДЕС)

Върни се към списъка