ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Във връзка с  провеждане на изпитите по чл. 15 от ЗНФО и изискванията на чл. 8 от Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител, документите за откриване на процедурата за полагане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител се подават от 1 до 15 април 2019 г.

  1. Документите включват:

- заявление по образец

- нотариално заверено копие от диплома за висше образование (прилага се от досието за изпитите по чл. 14, ал. 1 от ЗНФО)

- извлечение от протоколите за изпитите по чл. 6, ал. 9, което се прилага служебно от ИДЕС;

- документи, удостоверяващи професионалния стаж по чл. 13, ал. 2 от ЗНФО;

- свидетелство за съдимост с дата на издаване след 1 януари в годината на кандидатстване;

- копие на документ за самоличност.

 Документите се подават в офиса на ИДЕС лично или с куриер на адрес: София 1000, ул. "Искър" № 22.

      2. В срок до 25 април 2019 г. се публикува списък с допуснатите до изпитите по чл. 15 от ЗНФО кандидати.

      3. За всеки изпит по чл.15 от ЗНФО, но не по-късно от 5 дни преди датата на съответния изпит, обявен по график на интернет страницата на ИДЕС (www.ides.bg), се подава заявление за явяване на съответния изпит с приложен документ за платена такса.

Заявлението и документът за платената такса се изпращат по електронната поща на адрес: examsides@ides.bg.

Образец на заявлението за допускане до изпити по чл. 15 и заявлението за явяване на съответния изпит, можете да изтеглите от интернет сайта на ИДЕС.

      4. Таксата за явяване на изпит е 420 лв. с ДДС, като таксата за изпитите по счетоводство и независим финансов одит е: за І-ви етап – 210 лв. с ДДС и за ІІ-ри етап – 210 лв. с ДДС.

Банкова сметка:

ИДЕС

IBAN: BG70 UNCR 7630 1022 5620 19

BIC: UNCRBGSF

УниКредитБулбанк, клон Позитано

За контакт:

Телефон: 02/9500777

E-mail: silviya.terziyska@ides.bg

 

Върни се към списъка