ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

Във връзка с проекта на Правилник за изменение и допълнение на ПП на ЗДДС, в законовия срок за неговото обществено обсъждане, ИДЕС заедно с национално представените работодателски организации изрази отрицателното си становище относно три предстоящи промени в ПП на ЗДДС. Едно от измененията[1]  предвиждаше заедно с месечната справка-декларация по реда на ЗДДС, данъчно задължените лица да представят ежемесечно информация относно:

  • общия размер на данъчните основи и на данъка по облагаеми доставки, за които регистрираното лице – доставчик не е получил дължимите възнаграждения; и
  • общия размер на всички неполучени от регистрираното лице – доставчик възнаграждения по облагаеми доставки, който включва сумата от салдата по счетоводните сметки, които се използват за отчитане на вземанията към последно число на месеца.

По обща оценка на професионалните и работодателските организации, това изменение щеше да представлява непосилна адмистративна тежест както за счетоводителите, така и за самия бизнес.

Същевременно стана известно, че независимо от прецизната професионална аргументация и липсата на ясни мотиви за необходимостта от такава промяна, Министерството на финансите е отхвърлило нашите възражения. Поради тази причина бяха организирани срещи с трите най-големи парламентарни групи на 04.05.2023 г.  съвместно с представители на  БСК, АИКБ, АССП и ИПСБ. По време на срещите, нашите основания за възражения срещу готвените промени бяха изцяло възприети. Парламентарните групи се ангажираха да поканят ръководството на МФ на обща среща за обсъждане на предложените промени в ПП на ЗДДС с цел тяхното оттегляне.

На следващия ден /05.05.2023 г./ такава работна среща беше организирана като на нея ръководството на МФ ни информира, че е преразгледало генерално позицията си относно оспорваните от нас промени и ще оттегли спорния текст на §23 от Правилника за изменение и допълнение на ПП на ЗДДС.

УС на ИДЕС

 

[1] Параграф 23 от Правилника за изменение и допълнение на ПП на ЗДДС

Върни се към списъка