ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

От ИДЕС

И Н Ф О Р М А Ц И Я за кандидатите за дипломиран експерт-счетоводител относно графика за провеждане на предварителен  и редовен изпит по счетоводство през 2018 г.

 Предварителният изпит по счетоводство съгласно пар. 5 от преходните и заключителни разпоредби на Правилата за организиране и провеждане на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител ще бъде проведен в съответствие със следния график:

  1. Приемане на документи – през периода от 15.04.2018 г. до 30.04.2018 г.
  2. Провеждане на първи етап от изпита – 12.05.2018 г.
  3. Провеждане на втори етап от изпита – 19.05.2018 г.

Редовният изпит по счетоводство съгласно чл. 33 от правилата ще бъде проведен в съответствие със следния график:

  1. Приемане на документи – през периода от 01.06.2018 г. до 15.06.2018 г.
  2. Провеждане на първи етап от изпита – 24.06.2018 г.
  3. Провеждане на втори етап от изпита – 01.07.2018 г.

 

Върни се към списъка