ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ОДИТЪТ КАТО НАЧИН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗМАМИТЕ В ЗАСТРАХОВАНЕТО

Старши инспектор в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори Докторант във ВУЗФ – София

Свали като (0,61 MB)