ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Гледна точка

ЕВРОПЕЙСКИ ЕДИНЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ(ESEF) - дълго отлаганото изискване за отчитане чука на вратата - готови ли сме?

Снежана Калоянова, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

 

Идеята за единен европейски електронен формат („ESEF“ – European Single Electronic Format или „ЕЕЕФ“) е отпреди 16 години. За първи път е въведена съгласно изискванията на член 4, параграф 7 на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 15 декември 2004 г. с цел хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията, предоставяна от дружествата, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (известна още като „Директивата за прозрачност“).

През 2013 г. Директивата за прозрачност претърпява изменения, като в Параграф 26, преамбюл от Директива 2013/50/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 22 октомври 2013 е записано: „(26) За издателите, инвеститорите и компетентните органи би било много полезно наличието на хармонизиран електронен формат за отчитане, тъй като това би улеснило отчитането и би допринесло за достъпността, анализа и съпоставимостта на годишните финансови отчети.“ С  Директива 2013/50/ЕС е предвидено изискването всички годишни финансови отчети на емитенти, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулираните пазари в Европейския съюз, да бъдат изготвяни в единен електронен формат за отчитане, считано от 1 януари 2020 г.

В тази връзка бе изготвен Делегиран регламент (ЕС) 2018/815 на Комисията („Регламент за европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ)“), с който бяха въведени както общи правила за формата на годишните финансови отчети по смисъла на член 4, параграф 2 от Директивата за прозрачността, така и специфични правила за маркирането на финансовите отчети, включени в тях. Изискванията на Делегиран регламент 2018/815  бяха транспонирани в българското законодателство заедно с възможността за отлагане на прилагането му в Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) в § 42. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2021 г., в сила от 12.02.2021 г.) След 1 януари 2021 г. емитентът изготвя годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н в единен електронен формат на отчитане, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията относно европейския единен електронен формат от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане (ОВ, L 143/1 от 29 май 2019 г.)

Изискванията на горепосочените нормативни разпоредби, приложими за компаниите, чиито ценни книжа се търгуват на Българската фондова борса, могат да бъдат обобщени, както следва:

 Индивидуален финансов отчет към 31.12.2021 г.

Всички дружества, които изготвят индивидуален финансов отчет трябва да го представят в Комисията за финансов надзор в XHTML формат. „Единният отчет“, представен в този нов формат следва да включва както финансовия отчет, така и доклада за дейността, декларацията за корпоративното управление, нефинансовата декларация, декларацията за плащанията към правителството, доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения и други изискуеми по закон документи. XHTML е разширяем език за маркиране на хипертекст, който e част от семейството на езиците за маркиране на XML. На този език са изградени практически всички уеб страници и от 2001 г.  е практически най-широко използваният език за маркиране на хипертекст. Съществуват стандартни софтуерни програми, които могат да трансформират изготвен документ от PDF или WORD формат в XHTML формат. Това на практика означава, че няма да се създадат допълнителни административни или технически изисквания към емитентите на ценни книжа.

 Всички дружества, чиито ценни книжа са търгуват на БФБ и изготвят индивидуални финансови отчети към 31.12.2021 г., трябва да се съобразят и със следните изисквания:

! Представеният отчет, когато се отваря със стандартни браузери като Chrome, Firefox, Internet Explorer и др., трябва да бъде свободно четим, прегледен и подреден;

! Представеният отчет трябва да дава възможност за свободно търсене по текст, ключова дума или части от нея;

! Представеният отчет трябва да дава възможност да се копират части от отчета, включително снимките при необходимост.

 Консолидиран финансов отчет към 31.12.2021 г.

В допълнение на изискванията за представяне в XHTML формат, всички дружества, които изготвят консолидиран финансов отчет трябва да го представят в Комисията за финансов надзор и маркиран с iXBRL тагове в съответствие с таксономията на ЕЕЕФ. XBRL е машинно четим разширяем език за стопанска отчетност и неговото използване предполага приложението на таксономия за преобразуване на текст, четим от човек, в машинно четим формат. Предоставената таксономия по МСФО е утвърдена таксономия, разработена за маркирането на оповестяваните данни по МСФО. Компаниите, които изготвят консолидирани финансови отчети, за да изпълнят изискването на Делегиран Регламент 2018/815, ще трябва, било със свои ИТ ресурси, или с наемането на специализирани софтуерни фирми да осигурят спазването на изискването за маркиране на изискуемата информация по новия начин с  iXBRL тагове.

 Всички дружества, чиито ценни книжа се търгуват на БФБ и изготвят консолидирани финансови отчети към 31.12.2021 г. трябва да се съобразят и със следните изисквания:

 ! На маркиране с iXBRL тагове подлежат както 4-те основни части на финансовия отчет (Отчет за финансовото състояние, Отчет за всеобхватния доход, Отчет за собствения капитал и Отчет за паричните потоци), така и други, предимно информационни части от финансовия отчет (име, седалище, правна форма, адрес и др. описани в Приложение 1, Таблици 1 и 2 от Делегиран Регламент 2018/815).

 Изготвянето и представянето на индивидуалните и консолидираните финансови отчети към 31.12.2021 г. от дружествата, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса, е поредното предизвикателство за техните ръководители и финансови отдели, за одиторите на тези дружества и за регулаторния орган.

Върни се към списъка